Μαρινόπουλος: «Λαβράκια» έβγαλαν οι ισολογισμοί

2016-07-10 18:08

Έντονα και συνεχιζόμενα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα, μεγάλες καθαρές ζημίες, ασυμμάζευτες ταμειακές ροές και σειρά παρατηρήσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές «έκρυβαν» οι λογιστικές καταστάσεις της αλυσίδας Μαρινόπουλος κατά την τριετία 2012-2014, οι οποίες -«όλως περιέργως»- δημοσιεύτηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα!

Όπως προκύπτει από τα επίσημα πλέον στοιχεία, παρά τα κατά καιρούς φιλόδοξα προγράμματα αναδιάρθρωσης που υλοποιούνταν, η οικονομική αιμορραγία δεν έλεγε να σταματήσει και ο μόνος λόγος που κρατούσε στη ζωή τον γνωστό Όμιλο ήταν η δυνατότητά του να αναχρηματοδοτεί τις ολοένα και αυξημένες του υποχρεώσεις, με τις τράπεζες και τους προμηθευτές να βάζουν «γερή πλάτη» (και τώρα να... τρέχουν και να μη φτάνουν).

Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στα τέλη του 2014 -όπως παρουσιάζεται στις λογιστικές καταστάσεις και όπως πληροφορούμαστε από τρέχοντα στοιχεία- δείχνει να είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή (π.χ. ύψος υποχρεώσεων, ληξιπρόθεσμες οφειλές), με αποτέλεσμα να πιθανολογείται βάσιμα πως αν το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οι παρενέργειες θα ήταν πολύ λιγότερες και σαφώς πιο διαχειρίσιμες.

Τα «μαργαριτάρια» των ορκωτών

Από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Μαρινόπουλος για την περίοδο 2011-2014, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Στην έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει για το 2014 ότι η εταιρεία προέβη σε αποαναγνώριση δανειακών υποχρεώσεων ποσού 54 εκατ. ευρώ, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα δάνεια εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής τονίζει ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

• Παράλληλα όμως και το 2013, άλλος ορκωτός ελεγκτής από εκείνον του 2014, τονίζει ότι: α) Η καθαρή θέση της εταιρείας εμφανίζεται κατά 33 εκατ. ευρώ αυξημένη, λόγω παρέκκλισης του σχετικού ΔΛΠ περί μισθώσεων, β) Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα 14 εκατ. ευρώ, γ) Στις απαιτήσεις, ποσό ύψους 11 εκατ. ευρώ δεν θεωρείται ανακτήσιμο. Ταυτόχρονα, στην έμφαση θέματος, ο ελεγκτής επισημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 343 εκατ. ευρώ, στοιχείο το οποίο μαζί με τις ζημίες της χρήσης του 2013 καθιστούν αμφίβολη την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

• Αξίζει να τονιστεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές άλλαζαν... σαν τα πουκάμισα: Άλλοι το 2011, η PWC ανέλαβε για την περίοδο 2012-2013 και η Grant Thornton για το 2014.

• Το αποτέλεσμα του 2014 έχει βελτιωθεί (πέρα από την «αποαναγνώριση δανείου» και από την πώληση της θυγατρικής Guedo Holdings με έδρα την Κύπρο στην επίσης θυγατρική EXPRESS Μ αντί τιμήματος 38 εκατ. ευρώ, από όπου προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 2,65 εκατ. ευρώ).

Άλλες παρατηρήσεις

• Ο λογαριασμός των προμηθευτών για την περίοδο 2012-2014 διαμορφώθηκε από τα 570 εκατ. ευρώ στα 751 εκατ. ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, τα αποθέματα της εταιρείας κυμάνθηκαν από τα 115 εκατ. ευρώ έως τα 202 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο της δεν ξεπέρασε τα 23 εκατ. ευρώ σε καμία από τις παραπάνω χρήσεις.

• Την ίδια περίοδο, οι απαιτήσεις της εταιρείας αυξάνονται από τα 257 εκατ. ευρώ το 2012 στα 469 εκατ. ευρώ το 2014.

• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές τα έτη 2012-2014 ήταν αρνητικές σε κάθε έτος και διαμορφώθηκαν στα -113 εκατ. το 2014 από -50 εκατ. ευρώ το 2013.

• Για το 2014, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολειπόταν του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της κατά 161 εκατ. ευρώ. ταυτόχρονα, σε όλα τα προηγούμενα έτη, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολειπόταν πάνω από 300 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

• Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η εταιρεία στη διάρκεια των ετών 2011-2014 μειώθηκε από τις 11.280 σε 9.949 άτομα.

• Αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2014, η εταιρεία αύξησε σχεδόν 50% το δίκτυό της αφού από τα 554 καταστήματα το 2011, στο τέλος του 2014 λειτουργούσε συνολικά 705 καταστήματα.

• Τέλος, παρά την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας την περίοδο 2011-2014, οι προβλέψεις της μειώνονται συνεχώς από τα 8,4 εκατ. ευρώ στα 2,6 εκατ. στο τέλος του 2014.