Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παίρνουν τα διαθέσιμα των Ταμείων

2015-04-20 17:17

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τη δεύτερη στις πρώτες 90 ημέρες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, γίνεται ο υποχρεωτικός δανεισμός της κυβέρνησης από τους Δήμους και Περιφέρειες. 
 
Για την ώρα εξαιρούνται ΝΠΙΔ και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς θα μπορούν να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους, μόνο εάν οι διοικήσεις τους το επιθυμούν.
 
Η ΠΝΠ δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ και ορίζει ότι «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας».
 
Επισημαίνεται μάλιστα ότι «από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
 
Επίσης, «εξαιρούνται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 (σ.σ. εισηγμένες όπως ΔΕΗ κ.ά.) , οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 (σ.σ. ΝΠΔΔ και ΝΔΙΔ με κρατική χρηματοδότηση άνω του 50%) του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν».
 
Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ, καθώς σημειώνεται ότι  αρχίζει από 17.3.2015.
 
Πλέον, εντός 40 ημερών η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει την ΠΝΠ στη Βουλή και εντός τριών μηνών από την κατάθεση να κυρωθεί.
 
Στόχος είναι να μπορέσει το Δημόσιο να πληρώσει μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μηνός, ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. 
 
Για να πιστωθούν όμως τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως τις 27 Απριλίου, το υπουργείο Οικονομικών αναζητεί λύσεις-εξπρές, γι' αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο να λάβει τη μορφή Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα εκδοθεί στις επόμενες μέρες ή ώρες.