νστιτούτο Bruegel: Γιατί η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει τώρα από χρήματα !!!!!!

2015-04-17 19:46

Το Ινστιτούτο Bruegel προχωράει σε μια ανάλυση που πηγαίνει κόντρα στο γενικό κλίμα και συμπεραίνει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αδειάσουν τα ελληνικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως με δεδομένο το τεράστιο απόθεμα σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεμείνει από μετρητά. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2014, η ελληνική κυβέρνηση είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας € 86,6 δισεκατομμύρια (πίνακας 1). Φευ, τα δεδομένα αυτά δεν έχουν επικαιροποιηθεί, κάτι που σημαίνει ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έχουν πιθανότατα μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών.

Παρόλα αυτά, σημειώνει η ανάλυση, ακόμη και αν τα 86,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μειωθεί κατά μια δωδεκάδα ή δύο, και ακόμη και αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της, υπάρχουν ακόμη πολλά, και πολύ περισσότερα από τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε στο ενεργητικό της η ελληνική γενική κυβέρνησης στα τέλη του 1997 (Εικόνα 1). Ως μερίδιο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΠ, η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, κατά το Σεπτέμβριο του 2014 (Σχήμα 2). Έτσι, οι εκμεταλλεύσεις περιουσιακών στοιχείων ήταν σχετικά υψηλές, σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ερώτημα, επομένως, είναι αν το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού και η πιθανή ρευστοποίηση ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, θα επαρκούν στην ελληνική κυβέρνηση να προβεί στην καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων, μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία με τους πιστωτές, κατά τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Η εικασία μου είναι, ναι, τουλάχιστον ίσως μέχρι το καλοκαίρι, όταν οι μεγάλες αποπληρωμές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.