Τριετής η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

2015-04-27 17:17

Τροποποιήσεις είχαμε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ΦΕΚ στον κανονισμό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που μας το επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παρατίθεται το σχετικό χωρίο: Στην παράγραφο «1» του άρθρου «49» η φράση «… δύο χρόνια» αντικαθίσταται με τη φράση «…τρία (3) έτη».

Το άρθρο 49 (ΦΕΚ 36Β/1990), παράγραφος 1 ανέφερε ότι η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυο χρόνια.

Όσον αφορά τις ειδικότητες αυτές σύμφωνα με το ΦΕΚ 305Β/2003 άρθρο 7 ήταν:

Α. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Δ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ
Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Ζ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ
Η. ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ