Βαθμός, χρονολογία κτήσης πτυχίου και πίνακες αναπληρωτών

2015-07-22 21:19

Μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε με νόμο του 2014 αναμένεται να ισχύσει στην κατάρτιση των νέων πινάκων αναπληρωτών. Πρόκειται για ρύθμιση του νόμου 4316 του 2014 που ανέφερε:
 
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
 
«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»
 
3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) ως ακολούθως:
 
«Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο.
 
Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»
 
4. Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) ως ακολούθως:
 
«Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»
 
Η πιο πάνω ρύθμιση εμπεριέχεται στο νόμο 4316 του 2014 άρθρο 72. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόστηκε από το σχολικό έτος 2014-2015 καθώς όπως αναφέρονταν στο ΦΕΚ είχε ημερομηνία έναρξης από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 24 Δεκεμβρίου του 2014.
 
Με βάση τη ρύθμιση αυτή τέλη Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες.  Δίπλα από τη στήλη ημερομηνία κτήσης πτυχίου προστέθηκε στήλη εξεταστική περίοδος με τρεις περιόδους:
 
1.    Σεπτέμβριος: Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο
 
2.    Χειμερινό εξάμηνο: Από Ιανουάριο έως Απρίλιο
 
3.    Εαρινό εξάμηνο: Από Μάιο έως Αύγουστο
 
Όσοι, λοιπόν, αναπληρωτές ισοβαθμούν στα μόρια προϋπηρεσίας και έλαβαν πτυχίο την ίδια περίοδο η κατάταξη θα γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου. Αυτό αφορά κυρίως τους αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας, που όλοι έχουν 0 μόρια. Αν λοιπόν κάποιος πήρε πτυχίο το Σεπτέμβριο και κάποιος άλλος το Νοέμβριο του ίδιου έτους, δηλαδή εντάσσονται στην περίοδο Σεπτεμβρίου, η κατάταξη θα γίνει βάσει του βαθμού πτυχίου.
 
1ος Αναπληρωτής με πτυχίο Νοέμβριο και 0 μόρια προϋπηρεσίας βαθμό πτυχίου 8,5
 
2ος Αναπληρωτής με πτυχίο Σεπτέμβριο και 0 μόρια προϋπηρεσίας βαθμό πτυχίου 7,4
 
Για παράδειγμα στους νηπιαγωγούς μηδενικής με πτυχίο την εαρινή περίοδο του 2009-2010 είναι 492 νηπιαγωγοί. Η κατάταξη τους γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου.
 
Σημειώνουμε ότι στο παρελθόν η κατάταξή γινόταν με την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου. Έτσι αυτός που πήρε το πτυχίο στις 10 Οκτωβρίου του 2011 ακόμα και αν είχε βαθμό 5 προηγούνταν από αυτόν που πήρε το πτυχίο του στις 11 του ίδιου μήνα αν και είχε καλύτερο βαθμό.
 
Για τους αναπληρωτές, που είναι στον πίνακα με προϋπηρεσία για να ισχύσει η πιο πάνω ρύθμιση θα πρέπει να έχουν τα ίδια μόρια και να έχουν πάρει πτυχίο την ίδια περίοδο ώστε να εφαρμοστεί η ρύθμιση του βαθμού πτυχίου.
 
Οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες.